روزه داری باعث تغییربرنامه درمانی مصرفی بیماران میشود. درصورتیکه داروها یکباردرروزمصرف می شوندبرحسب زمان مصرف دارومیتوان آنهارابه وعده سحریاافطار منتقل کرد.

دراثرکاهش قابل توجه دریافت مایعات ومواد غذایی حجم خون وفشار خون کاهش می یابد.

روزه داری امتناع ازخوردن آب ومواد غذایی از سحر تا شامگاه است. این ممانعت دردریافت موادغذایی ومایعات باعث تاثیرات قابل توجهی دربدن می شود.

ممانعت از مصرف آب و مواد خوراکی در زمان طولانی تر از 12ساعت باعث تغییرات قابل توجهی در بدن انسان میشود.