آسپیرین داروی در دسترس و ارزانی است که باعث جلوگیری از سکته قلبی و مغزی می شود و مرگهای ساعات اولیه سکته ها را کم می کند.