سکته قلبی زمانی اتفاق می افتد که لخته خون ، یکی از شریانهای قلب ( شریان کرونر ) را مسدود کند.