زمانی که قلب قادر نباشد بصورت کافی خون را به اندامهای بدن برساند به نارسایی قلبی دچار شده است.