قلب هر فرد بصورت نرمال در هر دقیقه 100-60 بار می زند. افزایش و یا کاهش ضربان قلب خارج از این محدوده را طپش قلب می نامند.