کلسترول یک ماده مومی شکل چرب است. بعضی از هورمونهای بدن از کلسترول ساخته می شوند و کلسترول یک ماده اساسی در ساخت دیواره سلولی است.