مشاهده مقالات مرتبط با قلب

 

مشاهده مقالات دکتر نازنین عباسی نژاد

روزه داری باعث تغییربرنامه درمانی مصرفی بیماران میشود. درصورتیکه داروها یکباردرروزمصرف می شوندبرحسب زمان مصرف دارومیتوان آنهارابه وعده سحریاافطار منتقل کرد.

دراثرکاهش قابل توجه دریافت مایعات ومواد غذایی حجم خون وفشار خون کاهش می یابد.

روزه داری امتناع ازخوردن آب ومواد غذایی از سحر تا شامگاه است. این ممانعت دردریافت موادغذایی ومایعات باعث تاثیرات قابل توجهی دربدن می شود.

بیماری فشار خون به افزایش غیر طبیعی فشار خون شریانی بدن تعریف می شود که این افزایش به اندازه ای است که باعث آسیب به بدن در طی مدت زمان طولانی میشود.

ممانعت از مصرف آب و مواد خوراکی در زمان طولانی تر از 12ساعت باعث تغییرات قابل توجهی در بدن انسان میشود.

زمانی که قلب قادر نباشد بصورت کافی خون را به اندامهای بدن برساند به نارسایی قلبی دچار شده است.

قلب هر فرد بصورت نرمال در هر دقیقه 100-60 بار می زند. افزایش و یا کاهش ضربان قلب خارج از این محدوده را طپش قلب می نامند.

آسپیرین داروی در دسترس و ارزانی است که باعث جلوگیری از سکته قلبی و مغزی می شود و مرگهای ساعات اولیه سکته ها را کم می کند.